4 տարի բակալավրիատ/առկա

ՀԳՊԱ-ն առաջարկում է դիզայն մասնագիտությամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր առկա հիմունքով: Կրթական ծրագրի նպատակն է՝ պատրաստել բարձր որակավորման մասնագետներ դիզայնի ոլորտում, ովքեր կհամապատասխանեն աշխատաշուկայի պահանջներին: Մասնավորապես ծրագիրը պատրաստում է մասնագետներ արդյունաբերության, արտաքին միջավայրի ձևավորման (էքստերիեր, ինտերիեր), ստեղծագործական-նախագծային, գովազդային և այլ ոլորտների դիզայներական աշխատանքների համար: Ծրագրում ընդգրկված են հետևյալ առարկաները` կոմպոզիցիա, էրգոնոմիկա, արխիտեկտոնիկա, բիոնիկա, գծագրական երկրաչափություն, էքստերիեր-ինտերիեր, նախագծում և այլն:

Մագիստրոսական ծրագիրը ուսանողին հնարավարություն է ընձեռում ուսման ընթացքում խորացնել իր գիտելիքները հետևյալ բնագավառներում` դիզայնի պատմություն և փիլիսոփայություն, տեխնոլոգիա, ուրբանիզմ, կանաչապատում, բնապահպանություն, էներգետիկա, կոնսերվացիա, արվեստ, դիզայն և հանրային տիրույթ, ռիսկեր և ճկունություն, անշարժ գույք:

Պրակտիկաները կազմակերպվում են արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում և մասնավոր սեկտորում:

Մասնագիտական դասընթացներ

1-ին տարի

 • Գծագրական երկրաչափություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Նախագծում
 • Բիոնիկա
 • Պլաստիկ անատոմիա
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Արխիտեկտոնիկա
 • Շրիֆտ

2-րդ տարի

 • Հնագույն, հին շրջանի և միջնադարի արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Նախագծում
 • Դիզայնի պատմություն
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Հեռանկար
 • Էրգոնոմիկա
 • Քանդակ

3-րդ տարի

 • Հին շրջանի, վաղ միջնադարի և XII-XIXդդ. հայ արվեստի պատմություն
 • XV-XXIդդ. արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Նախագծում
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Նյութերի տեխնոլոգիա
 • Գունատեսություն
 • Համակարգչային նախագծում

4-րդ տարի

 • XX-XXI դդ. հայ արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Նախագծում
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Համակարգչային նախագծում
 • Մեքենաներ և մեխանիզմներ

Բալակավրիատի 4-րդ տարում իրականացվում է դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանություն:

4 տարի բակալավրիատ/առկա

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսուցման առկա հիմունքով բարձր որակավորման մասնագետներ են պատրաստվում խեցեգործության կոմպոզիցիոն ստեղծագործական, ինչպես նաև նյութի վրա կատարողական աշխատանքների համար: Ուսումնառության ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվում ուսանողի մտահղացումները կոմպոզիցիոն լուծումներով արտահայտելու ունակությունների և հմտությունների, քննադատական և վերլուծական մտքի զարգացման վրա: Ուսուցանվում են նաև կիրառական արվեստի (խեցեգործության) տեխնիկաներն ու տեխնոլոգիաները, ուսումնասիրվում են կիրառական արվեստի պատմությունը, խեցեգործության ազգային ակունքներն ու ավանդույթները, ինչպես նաև ժամանակակից համաշխարհային  ձեռքբերումները:

Մասնագիտական դասընթացներ

1-ին տարի

 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Նյութերի տեխնոլոգիա
 • Բիոնիկա
 • Պլաստիկ անատոմիա

2-րդ տարի

 • Հնագույն, հին շրջանի և միջնադարի արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Նյութերի տեխնոլոգիա
 • Քանդակագործություն

3-րդ տարի

 • Հին շրջանի, վաղ միջնադարի և XII-XIXդդ. հայ արվեստի պատմություն
 • XV-XXIդդ. արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Նյութերի տեխնոլոգիա
 • Քանդակագործություն
 • Գրավյուրա

4-րդ տարի

 • XX-XXI դդ. հայ արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Քանդակագործություն
 • Աշխատանք նյութի վրա

Բալակավրիատի 4-րդ տարում իրականացվում է դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանություն:

տարի բակալավրիատ/առկա

ԵԳՊԱ-ն առաջարկում է համակարգչային գեղարվեստական նախագծում մասնագիտությամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր առկա ուսուցմամբ, որի նպատակն է պատրաստել բարձր որակավորման մասնագետներ համակարգչային գրաֆիկայի, եռաչափ գրաֆիկայի (3D), WEB կայքերի նախագծման և արդյունաբերական արտադրանքի փաթեթավորման, ֆիրմային ոճերի ձևավորման, համակարգչային գովազդի, էլեկտրոնային բիզնեսի և այլ ոլորտների համար:

Ծրագիրը հատուկ ուշադրություն է դարձնում ուսանողների գեղագիտական ընկալումների, ինչպես նաև մտահղացումները համակարգչային նախագծերի վերածելու ունակությունների զարգացմանը: Ուսանողները սովորում են կոմպոզիցիոն նախագծերում օգտագործել ժամանակակից ավտոմատացված տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները: Պրակտիկաներն ուսանողներին տալիս են բավարար հմտություններ արդյունաբերական տարբեր բնագավառների և մասնավոր սեկտորի աշխատանքներում ակտիվորեն ներգրավվելու համար:

Մասնագիտական դասընթացներ

1-ին տարի

 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Պլաստիկ անատոմիա
 • Գրաֆիկայի հիմունքներ

2-րդ տարի

 • Հնագույն, հին շրջանի և միջնադարի արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Web դիզայն
 • Եռաչափ մոդելավորում
 • Պոլիգրաֆ հիմունքներ
 • Շրիֆտ

3-րդ տարի

 • Հին շրջանի, վաղ միջնադարի և XII-XIXդդ. հայ արվեստի պատմություն
 • XV-XXIդդ. արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գրաֆիկական դիզայնի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Վիզուալիզացիա
 • Էլեկտրոնային մեդիա
 • Պոլիգրաֆ տեխնոլոգիա
 • Գրավյուրա
 • Համակարգչային մոդելավորում
 • Համակարգչային նախագծում
 • Էլեկտրոնային կայքի ձևավորում

4-րդ տարի

 • XX-XXI դդ. հայ արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Եռաչափ գրաֆիկա
 • Նախատպագրություն
 • Էլեկտրոնային գովազդ

Բալակավրիատի 4-րդ տարում իրականացվում է դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանություն:

4 տարի բակալավրիատ/առկա

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցում է կազմակերպվում նաև հագուստի մոդելավորում մասնագիտության գծով, որի նպատակն է պատրաստել մասնագետներ թեթև արդյունաբերական տարբեր ճյուղերի համար: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին լուծել հագուստի մոդելավորման բարդ խնդիրներ, ստեղծել նորաձևության ժամանակակից գեղագիտական բարձրաճաշակ մոդելների նախագծեր, նյութի վրա իրականացնել կոմպոզիցիոն մտահղացումներ: Կարևոր նշանակություն է տրվում նաև ազգային տարազի պատմության ուսումնասիրությանը և եվրոպական նորաձևության զարգացման միտումներին: Այս մասնագիտության գծով ուսուցանվող հիմնական առարկաներն են` կոմպոզիցիա, աշխատանք նյութի վրա, տեխնոլոգիա, կոնստրուկտավորում, արխիտեկտոնիկա, ազգային տարազի զարդանախշ, եվրոպական հագուստ և այլն:

Գործնական փուլում ծրագիրը առաջարկում է պրակտիկա համապատասխան ձեռնարկություններում, իսկ ձեռք բերված հմտությունները ներկայացվում են հանրությանը՝ ուսանողների կողմից կազմակերպված մոդելավորման աշխատանքների ցուցադրություններով:

Մասնագիտական դասընթացներ

1 –ին տարի

 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Տեխնոլոգիա
 • Կոնստրուկտավորում
 • Պլաստիկ անատոմիա

2-րդ տարի

 • Ազգային տարազի պատմություն
 • Հնագույն, հին շրջանի և միջնադարի արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Տեխնոլոգիա
 • Կոնստրուկտավորում
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Գունատեսություն
 • Բիոնիկա

3-րդ տարի

 • Հին շրջանի, վաղ միջնադարի և XII-XIX դդ. հայ արվեստի պատմություն
 • XV-XXI դդ. արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Հին աշխարհի հագուստի պատմություն
 • Եվրոպական հագուստ
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Օրնամենտալ ոճավորում
 • Դեկորատիվ գունանկարչություն
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Մարկետինգ
 • Ազգային տարազի զարդանախշ

4-րդ տարի

 • XX-XXI դդ. հայ արվեստի պատմություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Օրնամենտալ ոճավորում
 • Դեկորատիվ գունանկարչություն
 • Աշխատանք նյութի վրա
 • Պորտֆոլիոյի ձևակերպում

Բալակավրիատի 4-րդ տարում իրականացվում է դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանություն: