ԵԳՊԱ-ն առաջարկում է գեղանկարչություն մասնագիտության  բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր` ուսուցման առկա հիմունքով: Կրթական ծրագրերի հիմքում ընկած են  դասական և ազգային մշակութային ավանդույթներն ու արժեքները: Ծրագրերը մշակված են ժամանակակից տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա: Ուսանողները սովորում են գծի և գույնի միջոցով ստանալ ծավալատարածային պատկերներ, օգտագործել պլաստիկ ծավալներ, գտնել կոմպոզիցիոն կառուցվածքի ու գունային ինքնատիպ լուծումներ: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում բնորդի հետ աշխատանքին, քանի որ բնորդի ճիշտ պատկերումն ու կոմպոզիցիայի գունային գամմայի  ընտրությունը գեղանկարչության մասնագիտական վարպետության հավաստի գրավականն են:

Բակալավրի  կրթական  ծրագրի 3-րդ տարվանից սկսած՝ դասավանդման և ուսումնառության  գործընթացը  հիմնականում իրականացվում  է  արվեստանոցներում, որոնք ղեկավարվում են անվանի արվեստագետների կողմից: Մագիստրոսական  կրթական  ծրագիրը  կենտրոնանում է ուսանողի ոչ միայն ստեղծագործական, այլև քննադատական մտածողության, ինչպես նաև հետազոտական ունակությունների զարգացման վրա:

Մասնագիտական դասընթացներ

1-ին տարի

 • Հայոց լեզու և հայ գրականություն
 • Հայոց պատմություն
 • Ինֆորմատիկա
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Պլաստիկ անատոմիա

2-րդ տարի

 • Փիլիսոփայություն
 • Բնապահպանության հիմունքներ
 • Հեռանկարչություն
 • Հնագույն, հին շրջանի և միջնադարի արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Նյութերի տեխնիկա և տեխնոլոգիա
 • Կամընտրական դասընթացներ

3-րդ տարի

 • Հին շրջանի, վաղ միջնադարի և XII-XIXդդ. հայ արվեստի պատմություն
 • XV-XXIդդ. արտասահմանյան արվեստի պատմություն
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Հաստոցային յուղաներկի տեխնիկաԿամընտրական դասընթացներ

4-րդ տարի

 • XX-XXI դդ. հայ արվեստի պատմություն
 • Քաղ. պաշտպանություն և արտ. իրավ. հիմ.
 • Գծանկարչություն
 • Գունանկարչություն
 • Կոմպոզիցիա
 • Վերականգնման տեխնիկա
 • Կամընտրական դասընթացներ

Բակալավրիատի 4-րդ տարում իրականացվում է դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 1. Գեղանկարչություն կրթական ծրագրի ուսումնական պլան
 2. Դասընթացների նկարագրեր
Կոնտակներ՝

Կերպարվեստի ֆակուլտետ

Դեկան՝ պրոֆ. Է. Վարդանյան

Հեռ. (+37410) 58 07 86

 

Գեղանկարչության ամբիոնի վարիչ՝ պրոֆ. Փ. Միրզոյան

Հեռ. (+37410) 25 88 61

ԵԳՊԱ-ն առաջարկում է գեղանկարչություն մասնագիտության  բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր` ուսուցման առկա հիմունքով: Կրթական ծրագրերի հիմքում ընկած են  դասական և ազգային մշակութային ավանդույթներն ու արժեքները: Ծրագրերը մշակված են ժամանակակից տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա: Ուսանողները սովորում են գծի և գույնի միջոցով ստանալ ծավալատարածային պատկերներ, օգտագործել պլաստիկ ծավալներ, գտնել կոմպոզիցիոն կառուցվածքի ու գունային ինքնատիպ լուծումներ: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում բնորդի հետ աշխատանքին, քանի որ բնորդի ճիշտ պատկերումն ու կոմպոզիցիայի գունային գամմայի  ընտրությունը գեղանկարչության մասնագիտական վարպետության հավաստի գրավականն են:

Բակալավրի  կրթական  ծրագրի 3-րդ տարվանից սկսած՝ դասավանդման և ուսումնառության  գործընթացը  հիմնականում իրականացվում  է  արվեստանոցներում, որոնք ղեկավարվում են անվանի արվեստագետների կողմից: Մագիստրոսական  կրթական  ծրագիրը  կենտրոնանում է ուսանողի ոչ միայն ստեղծագործական, այլև քննադատական մտածողության, ինչպես նաև հետազոտական ունակությունների զարգացման վրա:

1-ին տարի

 • Գեղագիտություն
 • Հետազոտության մեթոդներ
 • Կոմպոզիցիա
 • Մոնումենտալ գեղանկարչության տեխնիկան և տեխնոլոգիան/Մասնագիտական օտար լեզու – կամընտրական
 • Վերականգման տեխնիկա և տեխնոլոգիա/Մասնագիտական օտար լեզու/Հաստոցային գրաֆիկա – կամընտրական
 • Հետազոտական աշխատանք

2-րդ տարի

 • Կոմպոզիցիա
 • Վերականգման տեխնոլոգիա
 • Պորտֆոլիո նախագիծ
 • Հետազոտական աշխատանք

Մագիստրոսի աստիճանի ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական թեզի կամ ստեղծագործական բարդ կոմպոզիցիոն աշխատանքի պաշտպանության ձևով: Կոմպոզիցիոն աշխատանքի դեպքում շրջանավարտը ներկայացնում է ընդարձակ բացատրագիր կամ պաշտպանության ներկայացրած աշխատանքի հետ առնչվող հետազոտական ուսումնասիրություն: Ավարտական աշխատանքում պետք է արտահայտված լինեն ուսանողի ոչ միայն ակադեմիական գիտելիքները և ստեղծագործական կարողությունները, այլ նաև հետազոտական աշխատանքի ունակությունները: Մագիստրոսական թեզի կամ կոմպոզիցիոն աշխատանքի պատրաստման համար շրջանավարտին նշանակվում է ղեկավար և ընդդիմախոս: Անհրաժեշտության դեպքում նաև՝ բնորդ: Ավարտական աշխատանքի թեման, ծավալը, չափերը հաստատում է համապատասխան ամբիոնը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 1. Գեղանկարչություն կրթական ծրագրի ուսումնական պլան
 2. Դասընթացների նկարագրեր

Կոնտակներ՝

Կերպարվեստի ֆակուլտետ

Դեկան՝ պրոֆ. Է. Վարդանյան

Հեռ. (+37410) 58 07 86

 

Գեղանկարչության ամբիոն

Վարիչ՝ պրոֆ. Ա. Գրիգորյան

Հեռ. (+37410) 25 88 61