Դասընթացի արդյունավետության գնահատում

Ուսանողների շրջանում  «Կոմպոզիցիա» դասընթացի մեթոդաբանության արդյունավետության վերաբերյալ հարցում

Ամփոփում

2016թ. ապրիլ – մայիս ամսին, ուսանողների շրջանում անց է կացվել դասընթացի արդյունավետությունը գնահատող հարցում: Հարցման նպատակն էր գնահատել դասընթացի արդյունավետությունը, ինչպես  նաև վերհանել բացթողումները: Հարցմանը մասնակցել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կուրսի 8Դիզայն9 բաժնի 86 ուսանողներ: Հարցաթերթիկը ունի 17 հարց` 15-ը փակ, 2-ը՝  բաց: Յուրաքանչյուր հարց ունի մեկնաբանություն թողնելու դաշտ:

Դասընթացի բովանդակությունը, անցակցման ծանրաբեռնվածությունը, վերջնարդյունքների ներկայացումը, դասավանդման և գնահատման մեթոդները գնահատվել են «լավ», սակայն առկա են նաև խնդիրներ`

 • ուսանողների սովորեցնել դիզայն առարկային առնչվող համակարգչային ծրագրեր,
 • ԵԳՊԱ գրադարանը համալրել դասընթացին հաամապատասխան գրականությամբ,
 • վերանայել պրակտիկաների իրականացման մեթոդները,
 • վերանայել սեմինարների իրականացման մեթոդները:

Հարցման միջոցով գնահատվել են նաև դասախոսների մի շարք մասնագիտական հմտություններ: Ուսանողները «գերազանց» և «լավ» են գնահատել դասախոսների մասնագիտական հմտությունները, ինչպիսիք են`

 • դասախոսը տիրապետում է առարկային,
 • ուսանողին գնահատում է համաձայն ԵԳՊԱ գնահատման հայեցակարգի,
 • դասախոսը ժամանակին է հրապարակում ուսանողների աշխատանքների արդյունքները,
 • դասերին ստեղծագործական մթնոլորտ է,
 • դասախոսի տրված առաջադրանքները նպաստում են ուսանողի մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը,
 • դասախոսի դասավանդման մեթոդիկան նպաստում է ուսանողի գիտելիքի ձևավորմանը,
 • խրախուսում է ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը դասերին,
 • ունի ուսանողի հետ աշխատելու բավարար հմտություններ,
 • հարգում է ուսանողին,
 • ուսանողին վերաբերում է որպես գործընկեր,
 • հանդուրժող է և բարյացակամ ուսանողի նկատմամբ և մի շարք այլ «լավ» և «գերազանց» գնահատված մասնագիտական հմտություններ:

 

Նունե Մինասյան; Մարիամ Հովհաննիսյան

24.05.2016թ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.