Վերապատրաստում՝ Govern ծրագրի շրջանակներում

Ինքնավարության և հաշվետվողականության խթանումը

ՄՈՒՀ-երի կառավարման համակարգերի Բոլոնյան գործընթացին համահունչ բարեփոխումներում

Վերապատրաստում՝ Govern ծրագրի շրջանակներում

/դեկաններ, փոխդեկաններ, ամբիոնների վարիչներ/

ՕՐԱԿԱՐԳ

18- 19 մայիսի, 2015 թ.


18 մայիսի, 2015 թ.

 

12:00  Մասնակիցների գրանցում

 

12:10 Ողջույնի խոսք՝

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Մ. Այվազյան

 

12:20 Temus Govern ծրագրի ներկայացում

 

                                       Temus Govern ծրագրի կոորդինատոր Ե. Բայտալյան

 

12:45 – 13 :00 Ընդմիջում

 

13:00 Ուսումնական գործընթացի կառավարում:

Ուսանողակենտրոն ուսումնառություն:

Ուսանողակենտրոն ուսումնառությամբ բուհի տեսլական, առաքելություն, գործընթացներ /ուսումնական գործընթացի օրինակի վրա/: Գործընթացների գնահատում: Շահակիցներ:

ՈԱ կենտրոնի տնօրեն Ն. Մինասյան

 

14:15 – 15:00 Ընդմիջում

 

15:00 Առաջադրանք մասնակիցների խմբերին /3 խումբ/՝ առաջադրել բուհի տեսլականի և առաքելության օրինակներ:

 

15:30 Խմբերի սահմանած առաքելության ներկայացում և քննարկումներ

 

15:45 1 օրվա ամփոփում:

 

 

19 մայիսի, 2015 թ.

 

12:00 Մասնակիցների գրանցում

12:10 Որակավորումների ազգային շրջանակի /ՈԱՇ/ և Որակավորումների եվրոպական շրջանակի /ՈԵՇ/ համադրումը բարձրագույն կրթության համար:

Ուսումնառության վերջնարդյունքներ:

Դուբլինյան բնութագրիչները՝ որպես ուսումնառության ընդհանրական վերջնարդյունքներ:

Բենչմարքինգի կարևորությունը ՄԿԾ-երի ՈւԱ սահմանման գործընթացում:

ՈւԱ սահմանման բայեր:

 

ՈԱ կենտրոնի տնօրեն Ն.Մինասյան  

13:15 Ընդմիջում

13:15 Առաջադրանք մասնակիցների խմբերին /3 խումբ/՝ սահմանել ՄԿԾ-երի 3-4 վերջնարդյունք

13:45 Խմբերի սահմանած վերջնարդյունքների ներկայացում և քննարկումներ

14:30 Ընդմիջում

14:45 Կրեդիտներ: Կրեդիտային համակարգ: Կրեդիտային համակարգի անհրաժեշտությունը: Կրեդիտների փոխանցելիություն: Կրեդիտների շնորհում: Դիպլոմի հավելվածի բովանդակություն:

Ուսանողների հաշվառման բաժնի վարիչ

Հասմիկ Մակվեցյան

15:30 Քննարկումներ: Ամփոփում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.