Վերապատրաստման դասընթաց

Վերապատրաստման դասընթաց՝ «Ուսումնագիտական կառավարում» թեմայով

 

Tempus Govern դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մայիսի 18-19-ը Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայում իրականացվեց «Ուսումնագիտական կառավարում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց: Դասընթացին մասնակցեցին ԵԳՊԱ դեկանները, փոխդեկանները, ամբիոնների վարիչները, ուսանողների հաշվառման կենտրոնի տնօրենը և վարչական այլ աշխատակիցներ: Վերապատրաստումն իրականացվեց ԵԳՊԱ Որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն՝ Նունե Մինասյանի կողմից: Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ նաև Ակադեմիայի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր՝ Մկրտիչ Այվազյանը:

Վերապատրաստման դասընթացն իրականացվեց ակտիվ քննարկումների և արդյունավետ թիմային աշխատանքի մթնոլորտում: Քննարկվող թեմաներից էին՝

 • Ուսումնական գործընթացի կառավարում
 • Ուսանողակենտրոն թե՞ դասախոսակենտրոն ուսումնառություն
 • Ուսանողակենտրոն բուհի տեսլականը, առաքելությունը և գործընթացները
 • Որակավորումների ազգային շրջանակի /ՈԱՇ/ և Որակավորումների եվրոպական շրջանակի /ՈԵՇ/ համադրումը բարձրագույն կրթության համար
 • Ուսումնառության վերջնարդյունքներ
 • Դուբլինյան բնութագրիչները՝ որպես ուսումնառության ընդհանրական վերջնարդյունքներ
 • Բենչմարքինգի կարևորությունը ՄԿԾ-երի ՈւԱ սահմանման գործընթացում
 • ՈւԱ սահմանման բայեր
 • Կրեդիտային համակարգի անհրաժեշտությունը:
 • Կրեդիտների փոխանցելիություն
 • Կրեդիտների շնորհում
 • Դիպլոմի հավելվածի բովանդակություն

Հաջորդիվ, Որակի ապահովման կենտրոնի կողմից վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների շրջանում անցկացվեց դասընթացի արդյունավետության վերաբերյալ հարցում: Հարցման տվյալների վերլուծությունը, ինչպես նաև վերապատրաստման դասընթացի օրակարգը տե՛ս՝ ներքևում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.