Ի գիտություն

Ի  գիտություն բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսի ուսանողներին

Հայտնում ենք,  որ համաձայն ռեկտորատի թիվ 11 որոշման գնահատման համակարգում տեղի է ունեցել փոփոխություն: Գնահատումը կիրականացվի 10 բալային համակարգով` 2-րդ և 3-րդ բաղադրիչների գնահատմամբ:

Օրինակելի ձև.

Չափանիշ

Բաղադրիչ

Գնահատականը % – ով

1 Գիտելիք և ըմբռողություն Տեսական ընդհանուր գիտելիք և հասկացողություն դասընթացի վերաբերյալ (նշել գնահատման ենթակա հանձնարարությունների տեսակը/տեսակները)

0%

2 Մասնագիտական գիտելիք Մասնագիտական տեսական գիտելիք (նշել գնահատման ենթակա հանձնարարությունների տեսակը/տեսակները)

70%

3 Մասնագիտական կիրառական կարողություններ Մասնագիտական կիրառական կարողություններ (նշել գնահատման ենթակա հանձնարարությունների տեսակը/տեսակները)

30%

4 Փոխանցելի և փոխկիրառելիկարողություններ Ընդհանրական և ինտեգրված տվյալ առարկայում (նշել գնահատման ենթակա հանձնարարությունների տեսակը/տեսակները)

0%

 

Ուս. հաշվառման բաժին

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.